ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ส่งชื่อไปยังระบบ Clearing house เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โควตาพื้นที่)

ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องส่งเอกสารยืนยันเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาฯ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 2 พ.ค. 62 ภายในเวลา 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 เม.ย. 62 ภายในเวลา 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 62

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันพุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามเว็บไซต์ที่ ทปอ. กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม