ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 26 มิ.ย. 62

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ตามเว็บไซต์ที่ ทปอ. กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ยืนยันเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS62) โดยดาวน์โหลดเอกสาร (ตามเอกสารแนบท้าย 2) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง E-mail : Noknoi@sut.ac.th ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 โปรดศึกษารายละเอียด และกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างการ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 – 08.00 น. (หากมาเกินเวลา 08.15 น. จะถือว่าสละสิทธิ์) ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม