ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 : Admission 1

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 พ.ค. 63

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ : 3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม