ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ทั้งนี้  หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ  ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House แล้ว รอบที่ 2: Quota ปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 เม.ย. 63

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้ายืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 18 เม.ย 63 ภายในเวลา 12.00 น. และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 63)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้ายืนยันระบบ Clearing House หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 18 เม.ย 63 ภายในเวลา 12.00 น. และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 63)

อ่านเพิ่มเติม