ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 : รับตรง (ผ่าน มทส.)

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ (ผ่าน ทอป.) ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคนตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทอป.) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา และผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติม