ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) และเขียนเรียงความในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio) ส่งเรียงความให้ติดตามจากประกาศ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio

ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64)

อ่านเพิ่มเติม