รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2562

บันทึกข้อมูลทาง Internet
– สำนักวิชาอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 21 มิ.ย. 2562
– สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 พ.ค. – 15 ก.ค. 62
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 62
– สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขยายเวลารับสมัคร – วันที่ 15 ก.ค. 62

อ่านเพิ่มเติม