กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 22 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร22 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก16 ต.ค. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก19 - 20 ต.ค. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ต.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์2 - 5 พ.ย. 66

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - 3 เม.ย. ถึง 12 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ ขยายถึง 29 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 2 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ขยายเวลาถึง 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายเวลาถึง 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 20 ก.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- 3 เม.ย. ถึง 12 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ ขยายถึง 29 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 2 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ขยายเวลาถึง 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายเวลาถึง 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 20 ก.ค. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - 23 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 3 ก.ค. 66(เพิ่มเติม)
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 5 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 6 ก.ค. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- 29 ถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 4 ก.ค. 66(เพิ่มเติม)
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 10 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 9 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 10 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 25 - 26 ก.ค. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - 6 ก.ค. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 12 ก.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 21 ก.ค. 66
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่21 ก.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 3/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online22 ธ.ค. 65 - 22 ก.พ. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายถึง 7 มี.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร22 ธ.ค. 65 - 22 ก.พ. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายถึง 7 มี.ค. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก- 1 มี.ค. 66
- 8 มี.ค. 66 (รอบเพิ่มเติม)
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- 6 - 7 มี.ค. 66
- 9 มี.ค. 66 (รอบเพิ่มเติม)
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มี.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 19 มี.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 ส.ค. - 28 ต.ค. 65
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขยายเวลา - 4 พ.ย. 65
- สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลา - 9 พ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร25 ส.ค. - 28 ต.ค. 65
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลา - 31 ต.ค. 65
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขยายเวลา - 4 พ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 3 พ.ย. 65
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก7 - 8 พ.ย. 65
5- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 2)
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 3)
15 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65
8 ธ.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 20 พ.ย. 65
29 - 30 พ.ย. 65 (ครั้งที่ 2)

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลารับสมัคร 28 - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลารับสมัคร 27 - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลารับสมัคร 27 - 30 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลา - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลา - 30 ก.ค. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - 22 มิ.ย. 65
- 30 มิ.ย. 65 (สำหรับรอบขยาย)
- 1 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 1 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก- 29 ถึง 30 มิ.ย. 65
- 4 ถึง 6 ก.ค. 65 (สำหรับรอบขยาย)
- 3 ถึง 4 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 3 ถึง 4 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาเคมี ป.โท)
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
- 18 ก.ค. 65
- 26 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
- 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
- 8 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 8 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์- 19 ถึง 25 ก.ค. 65
- 26 ถึง 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
- 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
- 9 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 10 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
- 11 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ)
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Online ระดับบัณฑิตศึกษา5 ส.ค. 65
เวลา 09.00 - 12.00 น.