กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขยายเวลาถึง 23 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาสหกิจศึกษา ขยายเวลาถึง 26 มิ.ย. 65
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- สาขาชีววิทยา หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ หลักสูตร วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ วิชาเอกวิศวกรรมเคมี ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 27 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ขยายเวลาถึง 3 ก.ค. 65
- สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ขยายเวลาถึง 10 ก.ค. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ขยายเวลาถึง 10 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
ขยายเวลา - 27 มิ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 22 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65 (สำหรับรอบขยาย)
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก29 - 30 มิ.ย. 65
4 - 6 ก.ค. 65 (สำหรับรอบขยาย)
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 ก.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์19 - 25 ก.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
3ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
4สำนักวิชา/สาขาวิชา ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 มี.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มี.ค. 65
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์28 – 29 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 22 ธ.ค. 64 – 7 ก.พ. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร22 ธ.ค. 64 – 7 ก.พ. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก17 ก.พ. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก24 - 25 ก.พ. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 มี.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์15 - 21 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64
3ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 ธ.ค. 64
4รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 – 13 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก2 พ.ย. 64
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก8 - 9 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พ.ย. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์23 - 30 พ.ย. 64

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online – สาขาวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 20 มิ.ย. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บัดนี้ – 9 ก.ค. 64)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (บัดนี้ – 12 ก.ค. 64)
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร– สาขาวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 20 มิ.ย. 64 ถึงเวลา 23.59 น.)
– สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บัดนี้ – 9 ก.ค. 64)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (บัดนี้ – 12 ก.ค. 64)
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - สาขาวิชาอื่น ๆ 6 ก.ค. 64
- สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 12 ก.ค. 64
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 19 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโปรดตรวจสอบกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ก.ค. 64
6ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 5 5 ส.ค. 64
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 10 ส.ค. 64
8ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64
9ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 6 18 ส.ค. 64
10ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 7 24 ส.ค. 64