กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 3 เม.ย. - 26 พ.ค. 67
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร3 เม.ย. - 26 พ.ค. 67
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก10 มิ.ย. 67
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการที่สาขาวิชากำหนด
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา26 มิ.ย. 67
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 5 ก.ค. 67

ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ธ.ค. 66 - 5 ก.พ. 67
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขนายเวลาถึง 13 ก.พ. 67
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขยายเวลาถึง 20 ก.พ. 67
- สาขาวิชาเคมี ขยายเวลาถึง 22 ก.พ.
- วศ. ไฟฟ้า ขยายเวลาถึง 22 ก.พ. 67 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. พอลิเมอร์ ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 67
- วศ. ระบบ ขยายเวลาถึง 29 ก.พ. 67
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ธ.ค. 66 - 5 ก.พ. 67
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขนายเวลาถึง 13 ก.พ. 67
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขยายเวลาถึง 20 ก.พ. 67
- สาขาวิชาเคมี ขยายเวลาถึง 22 ก.พ.
- วศ. ไฟฟ้า ขยายเวลาถึง 22 ก.พ. 67 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. พอลิเมอร์ ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 67
- วศ. ระบบ ขยายเวลาถึง 29 ก.พ. 67
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - สาขาวิชาอื่น ๆ 15 ก.พ. 67
- วศ. ไฟฟ้า 23 ก.พ. 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ 27 ก.พ. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 27 ก.พ. 67
- วศ. ระบบ (เพิ่มเติม) 1 มี.ค. 67
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการที่สาขาวิชากำหนด
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - สาขาวิชาอื่น ๆ 28 ก.พ. 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ 4 มี.ค. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 4 มี.ค. 67
- วศ. ระบบ 4 มี.ค. 67
- วศ. ไฟฟ้า 7 มี.ค. 67
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 4 มี.ค. 67

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลา ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลา ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก- สาขาวิชาอื่น ๆ 16 ต.ค. 66
- สาขาวิชา วศ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 2 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พ.ย. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- สาขาวิชาอื่น ๆ 19 - 20 ต.ค. 66
- สาขาวิชา วศ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 4 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ย. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - สาขาวิชาอื่น ๆ 30 ต.ค. 66
- สาขาวิชา วศ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 10 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์2 - 5 พ.ย. 66

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - 3 เม.ย. ถึง 12 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ ขยายถึง 29 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 2 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ขยายเวลาถึง 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายเวลาถึง 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 20 ก.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- 3 เม.ย. ถึง 12 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ ขยายถึง 29 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 2 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ขยายเวลาถึง 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายเวลาถึง 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 20 ก.ค. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - 23 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 3 ก.ค. 66(เพิ่มเติม)
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 5 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 6 ก.ค. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- 29 ถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 4 ก.ค. 66(เพิ่มเติม)
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 10 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 9 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 10 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 25 - 26 ก.ค. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - 6 ก.ค. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 12 ก.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 21 ก.ค. 66
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่21 ก.ค. 66