กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 3 เม.ย. - 12 มิ.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร3 เม.ย. - 12 มิ.ย. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก23 มิ.ย. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก29 - 30 มิ.ย. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา6 ก.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 3/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online22 ธ.ค. 65 - 22 ก.พ. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายถึง 7 มี.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร22 ธ.ค. 65 - 22 ก.พ. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายถึง 7 มี.ค. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก- 1 มี.ค. 66
- 8 มี.ค. 66 (รอบเพิ่มเติม)
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- 6 - 7 มี.ค. 66
- 9 มี.ค. 66 (รอบเพิ่มเติม)
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มี.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 19 มี.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online ขยายเวลา - 8 พ.ย. 65
ขยายเวลา - 11 พ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัครขยายเวลา - 8 พ.ย. 65
ขยายเวลา - 11 พ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (รอบที่ 1) 10 พ.ย. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (รอบขยายเวลา)14 พ.ย. 65
5ดำเนินการสอบคัดเลือก (รอบขยายเวลา)16 พ.ย. 65
6- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 2)
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 3)
15 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65
7การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 20 พ.ย. 65

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลารับสมัคร 28 - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลารับสมัคร 27 - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลารับสมัคร 27 - 30 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลา - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลา - 30 ก.ค. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - 22 มิ.ย. 65
- 30 มิ.ย. 65 (สำหรับรอบขยาย)
- 1 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 1 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก- 29 ถึง 30 มิ.ย. 65
- 4 ถึง 6 ก.ค. 65 (สำหรับรอบขยาย)
- 3 ถึง 4 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 3 ถึง 4 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาเคมี ป.โท)
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
- 18 ก.ค. 65
- 26 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
- 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
- 8 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 8 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์- 19 ถึง 25 ก.ค. 65
- 26 ถึง 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
- 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
- 9 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 10 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
- 11 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ)
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Online ระดับบัณฑิตศึกษา5 ส.ค. 65
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
3ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
4สำนักวิชา/สาขาวิชา ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 มี.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มี.ค. 65
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์28 – 29 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 22 ธ.ค. 64 – 7 ก.พ. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร22 ธ.ค. 64 – 7 ก.พ. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก17 ก.พ. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก24 - 25 ก.พ. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 มี.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์15 - 21 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64
3ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 ธ.ค. 64
4รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 – 13 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก2 พ.ย. 64
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก8 - 9 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พ.ย. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์23 - 30 พ.ย. 64

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลา บัดนี้ - 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัครขยายเวลา บัดนี้ - 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 64
13 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 - 16 ก.ค. 64
18 ก.ค. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ก.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 10 ส.ค. 64
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64
8ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 6 18 ส.ค. 64