กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก22 มิ.ย. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก29 - 30 มิ.ย. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 ก.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์19 - 25 ก.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
3ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
4สำนักวิชา/สาขาวิชา ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 มี.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มี.ค. 65
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์28 – 29 มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online22 ธ.ค. 64 – 7 ก.พ. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร22 ธ.ค. 64 – 7 ก.พ. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก17 ก.พ. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก24 - 25 ก.พ. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 เม.ย. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ภายในวันที่ 5 เม.ย. 65

ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 - 20 พ.ย. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 - 20 พ.ย. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 24 พ.ย. 64
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 228 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร6 ก.ย. – 24 ต.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 24 พ.ย. 64
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 228 พ.ย. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา8 ธ.ค. 64

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online ขยายเวลา บัดนี้ - 25 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัครขยายเวลา บัดนี้ - 25 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 25 ก.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 - 16 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 ก.ค. 64
4 ส.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 10 ส.ค. 64
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64
8ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 6 18 ส.ค. 64