กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลา ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ส.ค. - 1 ต.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลา ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก- สาขาวิชาอื่น ๆ 16 ต.ค. 66
- สาขาวิชา วศ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 2 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พ.ย. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- สาขาวิชาอื่น ๆ 19 - 20 ต.ค. 66
- สาขาวิชา วศ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 4 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ย. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - สาขาวิชาอื่น ๆ 30 ต.ค. 66
- สาขาวิชา วศ. เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 10 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์2 - 5 พ.ย. 66

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - 3 เม.ย. ถึง 12 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ ขยายถึง 29 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 2 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ขยายเวลาถึง 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายเวลาถึง 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 20 ก.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- 3 เม.ย. ถึง 12 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ขยายเวลาถึง 22 มิ.ย. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ ขยายถึง 29 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 2 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ขยายเวลาถึง 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายเวลาถึง 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขยายเวลาถึง 20 ก.ค. 66
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - 23 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 3 ก.ค. 66(เพิ่มเติม)
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 5 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 5 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 6 ก.ค. 66
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก- 29 ถึง 30 มิ.ย. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 4 ก.ค. 66(เพิ่มเติม)
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 10 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 9 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 10 ก.ค. 66
- สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 25 - 26 ก.ค. 66
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - 6 ก.ค. 66
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 14 ก.ค. 66
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหรกรรมและโลจิสติกส์ 14 ก.ค. 66
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 12 ก.ค. 66
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 21 ก.ค. 66
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่21 ก.ค. 66

ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 ส.ค. - 28 ต.ค. 65
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขยายเวลา - 4 พ.ย. 65
- สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลา - 9 พ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร25 ส.ค. - 28 ต.ค. 65
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลา - 31 ต.ค. 65
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขยายเวลา - 4 พ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 3 พ.ย. 65
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก7 - 8 พ.ย. 65
5- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 2)
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 3)
15 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65
8 ธ.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 20 พ.ย. 65
29 - 30 พ.ย. 65 (ครั้งที่ 2)

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 2)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 12 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร12 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก10 ก.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
1 ส.ค. 65
25 ก.ค. 65
6ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน
(เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง)
7 ส.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 22 มิ.ย. 65
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก10 ก.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 ส.ค. 65
6ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน
(เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง)
7 ส.ค. 65
7เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256513 ส.ค. 65