กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
28 เม.ย. – 17 พ.ค. 66
(ถึง 23.59 น.)
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ 24 พ.ค. 66
3การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต25 - 29 พ.ค. 66
4การสอบสัมภาษณ์1 มิ.ย. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 6 มิ.ย. 66
61. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
7 มิ.ย. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 มิ.ย. 66
8กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์15 - 16 มิ.ย. 66
9จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)20 มิ.ย. 66
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6