ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่สามารถดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
    และ Upload แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF (รายละเอียดแนบท้าย 3) เข้าสู่ระบบ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 12.00 น.
  3. ส่งแบบรายงานการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 (File PDF) (รายละเอียดแนบท้าย 4) มายังสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทาง E-Mail : admissiondent@g.sut.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.
  4. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
  5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
28 เม.ย. – 17 พ.ค. 66
(ถึง 23.59 น.)
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ 24 พ.ค. 66
3การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต25 - 29 พ.ค. 66
4การสอบสัมภาษณ์1 มิ.ย. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 6 มิ.ย. 66
61. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
7 มิ.ย. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 มิ.ย. 66
8กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์15 - 16 มิ.ย. 66
9จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)20 มิ.ย. 66
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

แผนที่การเดินทางมายังอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-593 โทรสาร  044-223-580