รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2566

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

*********************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

กำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 31 มี.ค. 66
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร3 - 7 เม.ย. 66
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน เวลา 23.59 น. ของวันที่ 12 เม.ย. 6610 – 12 เม.ย. 66
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์21 เม.ย. 66
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์29 เม.ย. 66
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา3 พ.ค. 66
7ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 66
8มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว9 พ.ค. 66
91. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9 - 14 พ.ค. 66
10กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
11จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload File เอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 12 เม.ย. 66

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า File เอกสารไม่ถูกต้อง หรือต้องการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะแจ้งข้อความไว้ในหน้าเว็บ Upload File โดยผู้สมัครต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 10 – 12 เม.ย. 66 หากสิ้นสุดเวลาการ Upload File แล้ว ผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับ File เอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามที่สาขาวิชากำหนด หรือไม่ดำเนินการ Upload File ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582