รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry / ป.ตรี คลังหน่วยกิต ภาค 1/2566

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไม่เปิดรับสมัครนักศึกษา Re-entry

เปิดรับสมัคร Re-entry / ป.ตรี คลังหน่วยกิต ภาค 1/2566 ดังนี้

 • 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  1.1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  2.1) สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

 • 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  3.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  3.3) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

 • 4. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • 5. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • 7. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัคร (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร (บัดนี้ – 14 ก.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.)
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 14 ก.ค. 66 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก18 ก.ค. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่18 ก.ค. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน19 ก.ค. 66

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020