ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 : Quota

สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 66 อาคารเรียนรวม 1 มทส. และโปรดปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศโดยเคร่งครัด

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่สามารถยืนยันตัวตนได้
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในแบบรูปเล่ม

แผนที่การเดินทางมายังอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี