รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry / ผู้เรียนคลังหน่วยกิต ภาค 2/2566

เปิดรับสมัคร Re-entry / ป.ตรี คลังหน่วยกิต ภาค 2/2566 ดังนี้

 • 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  3.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  3.3) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

 • 2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัคร Online บัดนี้ – 20 ต.ค. 66

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online บัดนี้ - 20 ต.ค. 66
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามสำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก1 พ.ย. 66
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่1 -2 พ.ย. 66
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน3 พ.ย. 66

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-015 หรือ 044-223-025
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020