กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 2 : Quota ปีการศึกษา 2567

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล

ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 67
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 17 เม.ย. 67)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 67
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา29 เม.ย. 67
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com2 - 3 พ.ค. 67
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว7 พ.ค. 67
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด7 - 12 พ.ค. 67
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์14 - 19 พ.ค. 67
8จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

หลักสูตรนอกเวลา (ใช้วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ในการสมัคร)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 67
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 17 เม.ย. 67)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 67
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา29 เม.ย. 67
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด29 เม.ย. - 6 พ.ค. 67
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th8 พ.ค. 67
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์14 - 19 พ.ค. 67
7หอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
1 - 10 มี.ค. 67
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มี.ค. 67
หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร11 - 22 มี.ค. 67
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 26 มี.ค. 6723 - 26 มี.ค. 67
4ผู้สมัครที่มีการทบทวนผลคะแนน A-Level แจ้งกลับมาที่ E-mail : recruit_md@sut.ac.th (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) 18 - 20 เม.ย. 67
5ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในรอบที่ 2 สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย24 เม.ย. 67
6ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 25 เม.ย. 67 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์24 - 25 เม.ย. 67
7กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย26 เม.ย. 67
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th29 เม.ย. 67
9ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2 - 3 พ.ค. 67
10กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์14 - 19 พ.ค. 67
11จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 31 มี.ค. 67
ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มี.ค. 67 เท่านั้น
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร1 - 5 เม.ย. 67
3ผู้สมัครทุกคนจะต้อง [เข้าระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน เวลา 23.59 น. ของวันที่ 11 เม.ย. 678 – 11 เม.ย. 67
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา23 เม.ย. 67
5ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://sutgateway.sut.ac.th)23 - 26 เม.ย. 67
6ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2 - 3 พ.ค. 67
7มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว7 พ.ค. 67
8ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด7 - 12 พ.ค. 67
9กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์14 - 19 พ.ค. 67
10จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
11ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
4 มี.ค. - 8 เม.ย. 67
(ถึงเวลา 23.00 น.)
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)4 มี.ค. - 9 เม.ย. 67
(ถึงเวลา 23.00 น.)
3ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 19 เม.ย. 67
4- การสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
- การตรวจร่างกาย เวลา 13.00 - 16.00 น.
23 เม.ย. 67
51. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
25 เม.ย. 67
61. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
26 เม.ย. 67
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2 - 3 พ.ค. 67
8มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว7 พ.ค. 67
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด7 - 12 พ.ค. 67
10กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์14 - 19 พ.ค. 67
11จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789