การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Portfolio

หากสิ้นสุดเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา หรือนักศึกษายังไม่ Upload file ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 / Transcript) ที่มีวันจบการศึกษา

จะถือว่าการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบ : Portfolio แล้วเท่านั้น

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาควรทราบ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
(ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567)

โปรดทำตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

2. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

(ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.พ. 67)

2.1 ตรวจสอบเลขประจำตัวนักศึกษา
2.2 Login เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th

2.2.1 กรอกเลขประจำตัวนักศึกษา และ รหัสผ่าน
รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

2.2.2 เลือกเมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่] แล้วดำเนินการดังนี้
คลิก [บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่] ต้องกรอกข้อมูลตนเอง และกดยืนยันข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ส่วน

3. จัดเตรียม File เอกสารรายงานตัว

(ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB)

เอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย

3.1 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/Transcript ) ฉบับจริง รายละเอียดดังนี้
1) ต้องมีวันจบการศึกษา นายทะเบียน/ผู้อำนวยการฯ ลงนาม และมีตราประทับของโรงเรียน/สถาบัน เป็นสำคัญ
2) วันที่จบการศึกษา ต้องไม่เกินวันเปิดภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัย

กรณีที่ยังไม่มีใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/Transcript) ฉบับจริงที่จบการศึกษา หรือยังไม่ได้รับจากโรงรียน ดำเนินการดังนี้
– กรอกวันที่จะส่งใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/Transcript) ในระบบอัปโหลดไฟล์ เช่น โรงเรียนออกเอกสารให้วันที่ 30 เม.ย. 67 ให้ลงในระบบเป็น 30/04/2567 เป็นต้น
– สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล และส่งไฟล์เอกสารในภายหลังได้ เมื่อได้รับเอกสารจากโรงเรียนแล้ว ให้เข้าไปดำเนินการได้ที่ระบบเดิม

3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเตรียมไฟล์เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5)

4. Upload File เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร

– คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร

(หากยังไม่ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ตามขั้นตอนที่ 2.2.2. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้)

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Upload file เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5)

5. นักศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบผลการส่งเอกสาร

ที่สถานะการ อัปโหลดไฟล์ ว่าข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่

การรายงานตัวฯ (บันทึกระเบียนประวัติฯ / ส่งไฟล์เอกสาร)

ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน

6. Upload ไฟล์ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่

(สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษา มทส. เท่านั้น)
ดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 67

เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ

– ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษา
– การสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบการแต่งกาย
– ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
– เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook)
– ขั้นตอนการ Upload รูปทำบัตรนักศึกษาใหม่

(สอบถามรายละเอียดการทำบัตร นศ. ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)

7. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567

(ตามความสมัครใจของนักศึกษา)

ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online
ระหว่างวันที่ 1 – 10 มี.ค. 67

– ขั้นตอน และรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094)

คลิกที่ icon เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจองหอพักนักศึกษา Online

(TCAS รอบที่ 1 – 3 )
จะสามารถตรวจสอบได้
ในภายหลัง

งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170
หรือ 044-225120

ขั้นตอนการชำระเงิน
สำหรับนักศึกษาใหม่

เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

ส่วนการเงินและบัญชี โทร.044-224103

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)

งานทุนการศึกษา โทร.044-223114ถึง5

การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.044-223038

SUT MOBILE APPLICATION (สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง)

วิธีการ Download

 • ไปที่ App store หรือ Google Play store
 • ค้นหา sut reg
 • Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • Login : รหัสนักศึกษา
  Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา

การใช้งานสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถใช้งาน Application ร่วมกับนักศึกษาได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับนักศึกษา ซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากระบบทะเบียนและประเมินผลเหมือนนักศึกษาทุกประการ

ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application

  • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
  • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
  • ตารางเรียน/ห้องเรียน
  • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
  • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
  • ตรวจสอบคะแนนเก็บ
  • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
   เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย แจ้งเตือนเมื่อยื่นสำเร็จการศึกษา ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020