การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สำหรับนักศึกษาใหม่ B67XXXXX รอบ : Portfolio)

How to use the translation plugin.

Translate this website.

Click on the globe symbol in the menu bar on the top right corner of the website and choose language.


 1. รายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาค 1/2567 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Online หรือ ยังไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้ ตามความสมัครใจของนักศึกษา
 2. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Online นักศึกษายังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อนักศึกษาเลือกยืนยันใช้ผลการเรียน
 3. เมื่อนักศึกษาสอบและทราบผลการเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกใช้ผลการเรียน หรือไม่ใช้ แล้วลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ ผลการเรียนที่นักศึกษาไม่เลือกใช้ จะไม่ปรากฏใน Transcript โดยนักศึกษาจะต้องยืนยันในวันที่พบสำนักวิชา (ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 15.00 น.)

คำเตือน

หากตัดสินใจลงทะเบียนเรียน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และกำหนดการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่
รายละเอียด
กำหนดการ
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Onlineวันที่ 1 - 10 มี.ค. 67
1.1) สาขาวิชาที่เรียนล่วงหน้า (.xlsx) (Update 7 มี.ค. 67)
1.2) ตรวจสอบรายวิชาที่สามารถลงทะบียนได้ ตามสาขาวิชา (.xlsx) Update 7 มี.ค. 67
1.3) ศึกษาคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน Online [Thai] [Eng]
2นักศึกษาเริ่มเรียน onlineวันที่ 11 มี.ค. - 9 มิ.ย. 67
2.1) ตรวจสอบช่องทางการจัดการเรียนการสอน Online (Update 7 มี.ค. 67)
2.2) การเข้าสู่ระบบ SUT e-Learing / E-Courseware
       การเข้าสู่ระบบในครั้งแรก
              ชื่อผู้ใช้ -> รหัสนักศึกษา
              รหัสผ่าน -> เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
พบปัญหาการเข้าสู่ระบบ SUT e-Learning โปรดติดต่อ
คุณอรรคเดช โสสองชั้น โทร. 044-225759 หรือ LINE ID: @sutelearning
3จัดสอบวัดและประเมินผลการศึกษา
3.1 ตรวจสอบตารางสอบ (จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง)
3.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ อ.ผู้สอนอนุญาตให้ นศ. เอาเข้าห้องสอบได้
(จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง)
3.3 ตรวจสอบห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ)
ตั้งแต่วันที่ .......... มิ.ย. 67 เป็นต้นไป ที่ http://reg.sut.ac.th
- เลือกเมนู [ตารางเรียน/สอบ]
- เลือกปีการศึกษา 2567 ภาค 0
3.3 ศึกษาคู่มือการสอบออนไลน์
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 67
4การตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน Online และยืนยันรายวิชาที่
ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript

ขอให้ นศ. พบ อ. ที่ปรึกษาก่อนการตัดสินใจยืนยัน
การเลือกใช้ผลการเรียน "หากคลิกยืนยันการเลือกแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้"

- คำแนะนำในรูปแบบไฟล์ PDF
- คำแนะนำในรูปแบบ ClipVideo (ความยาวประมาณ 2 นาที)
ภายในวันที่ 3 ก.ค. 67
ก่อนเวลา 15.00 น.

 • เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 หรือ 044-223017 หรือ 044-223094
 • เกี่ยวกับการเปิดรายวิชา / ช่องทางการเรียนการสอน
  ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 หรือ 044-223023
 • เกี่ยวกับการจัดสอบ
  ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019