ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2566

หากสิ้นสุดเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์

หรือนักศึกษายังไม่ Upload file ใบแสดงผลการเรียน/Transcript ที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา จะถือว่าการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมตาง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Onlineกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนต่ง ๆ จากประกาศ
  – ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2566
  – ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  – ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ Upload file เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
  ด้วยรหัสนักศึกษาใหม่  บัดนี้ – 8 มี.ค. 67 (โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในแถบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online)
 3. ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ปฏิทินการศึกษา (เลือกชุดปฏิทินเพื่อดูข้อมูล) และลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2566

(บัดนี้ – 8 มี.ค. 67)

โปรดทำตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

1. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล

ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th

ดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online

(บัดนี้ – 8 มี.ค. 67)

ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่]

3. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

เลือกเมนู [บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่]

โปรดกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และกดยืนยันข้อมูล

4. จัดเตรียม File เอกสารรายงานตัว

(ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB)

เอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย

1) ใบแสดงผลการเรียน/Transcript ฉบับจริง ที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา (ต้องมีตราประทับของสถาบันเป็นสำคัญ) ทั้งนี้วันอนุมัติสำเร็จการศึกษาในเอกสารดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
2) หนังสือขอลาเรียนจากหน่วยงาน (กรณีผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ลาศึกษาจากหน่วยงานที่สังกัด)
3) สำเนาหนังสือเดินทาง / Passport (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
4) กรณีที่ใบแสดงผลการเรียน/Transcript ยังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการ (Upload เข้าสู่ระบบ)ดังนี้
– ยื่น [คำร้องขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่ล่าช้า] เข้าสู่ระบบแทน
– ให้นำส่งใบ Transcript ฉบับจริง โดยกำหนดต้องส่งภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

***สำหรับ นศ. ที่ไม้ได้รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่ออนไลน์ ตามวันเวลาและขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อฝ่ายรับ นศ. ศูนย์บริการการศึกษา โทร 044-223026, 044-223014 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าการรายงานตัวเป็น นศ. ใหม่ไม่สมบูรณ์***

5. Upload File เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร

– คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
(หากยังไม่ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ตามข้อ 3. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้)

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Upload file เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5)

6. เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

7. Upload ไฟล์ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่

(ระหว่างวันที่ 1 – 10 มี.ค. 67)

เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ

– ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย [Thai] [Eng]
– ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
– เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook)

(สอบถามรายละเอียดการทำบัตร นศ. ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ธ.ค. 66 - 5 ก.พ. 67
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขนายเวลาถึง 13 ก.พ. 67
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขยายเวลาถึง 20 ก.พ. 67
- สาขาวิชาเคมี ขยายเวลาถึง 22 ก.พ.
- วศ. ไฟฟ้า ขยายเวลาถึง 22 ก.พ. 67 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. พอลิเมอร์ ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 67
- วศ. ระบบ ขยายเวลาถึง 29 ก.พ. 67
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร- สาขาวิชาอื่น ๆ 22 ธ.ค. 66 - 5 ก.พ. 67
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขนายเวลาถึง 13 ก.พ. 67
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขยายเวลาถึง 20 ก.พ. 67
- สาขาวิชาเคมี ขยายเวลาถึง 22 ก.พ.
- วศ. ไฟฟ้า ขยายเวลาถึง 22 ก.พ. 67 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ ขยายเวลาถึง 23 ก.พ. 67
- วศ. พอลิเมอร์ ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 67
- วศ. ระบบ ขยายเวลาถึง 29 ก.พ. 67
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - สาขาวิชาอื่น ๆ 15 ก.พ. 67
- วศ. ไฟฟ้า 23 ก.พ. 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ 27 ก.พ. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 27 ก.พ. 67
- วศ. ระบบ (เพิ่มเติม) 1 มี.ค. 67
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการที่สาขาวิชากำหนด
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - สาขาวิชาอื่น ๆ 28 ก.พ. 67
- วศ. เมคคาทรอนิกส์ 4 มี.ค. 67
- วศ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ 4 มี.ค. 67
- วศ. ระบบ 4 มี.ค. 67
- วศ. ไฟฟ้า 7 มี.ค. 67
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 - 4 มี.ค. 67

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020