รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 3/2564

สำนักวิชาที่เปิดรับ

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รับสมัคร Online บัดนี้ – 25 ก.พ. 65 ขยายเวลาถึงวันที่ 22 มี.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น. )
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับสมัคร Online บัดนี้ – 25 ก.พ. 65)
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รับสมัคร Online บัดนี้ – 22 มี.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.)

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

  1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
  2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 25 ก.พ. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) บัดนี้ - 22 มี.ค. 65 ก่อนเวลา 10.00 น.
2สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่สำนักวิชากำหนด
3ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1)

ประกาศผลการคัดเลือก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2)
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ไม่มีผู้สม้คร)
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) วันที่ 7 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 มี.ค. 65
4ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการขอกลับเข้าศึกษาใหม่- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 มี.ค. 65
5ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 65
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 - 24 มี.ค. 65

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020