การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2564 (ครั้งที่ 2)

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา หากไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแสดง
เมื่อแรกเข้าศึกษา หรือคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์รับเข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 รายวิชา ตามที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
กำหนด ภายใน 3 ภาคการศึกษา หรือขณะที่กำลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถยื่นคะแนนที่สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์รับเข้าได้ทุกภาคการศึกษา เพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เหลือ

ยกเว้น ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของสำนักวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาแบบฟอร์มต่าง ๆการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล
 1. ศึกษารายละเอียดการสมัคร ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด 
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online  (ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. – 14 มี.ค. 65)
 3. พิมพ์ใบสมัคร
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
  โดยโอนเงินไปยังธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขบัญชี 707-2-35379-0
 5. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 6)
  เลขที่ผู้สมัคร = รหัสผู้สมัคร
 6. Upload file เอกสารประกอบการสมัคร (ตามที่ระบุในใบสมัคร/สาขาวิชากำหนด) และหลักฐานการโอนเงิน ผ่านเว็บระบบรับสมัคร โดยสแกนเอกสารรวมเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2.50 MB
  (ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. – 14 มี.ค. 65 ถึงเวลา 23.59 น.)
 7. ให้ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 6. ไปยังสาขา/สำนักวิชา ที่ตนเองสมัครด้วย
 8. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
3ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร10 ก.พ. - 14 มี.ค. 65
4สำนักวิชา/สาขาวิชา ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 มี.ค. 65
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มี.ค. 65
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์28 – 29 มี.ค. 65

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020