ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 : Direct Admissions เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถถอนการสละสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เข้าเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 707-2-35379-0 และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุเลขประจำตัวผู้สมัคร และชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่อีเมล surada@g.sut.ac.th ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 65
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ หมายเลข 1 – 4 
  และให้ส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 – 4 ที่แพทย์ลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารตัวจริงจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อผู้สมัคร ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศสาตร์ ทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 65
 4. ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online  (ภายในวันที่ 4 ส.ค. 65)
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 – 29 พ.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 พ.ค. 65)
25 – 29 พ.ค. 65
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร25 – 29 พ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 มิ.ย. 65
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์6 มิ.ย. 65
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 8 มิ.ย. 65
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล8 - 12 มิ.ย. 65
8สำนักวิชาฯ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองตามลำดับให้ครบตามจำนวนที่กำหนด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล 13 - 15 มิ.ย. 65
9ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com18 - 19 มิ.ย. 65
10มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 21 มิ.ย. 65
11ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด21 - 26 มิ.ย. 65
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองฯ (เพิ่มเติม) 28 มิ.ย. 65
13ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินตามขั้นตอนที่วิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65
14กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
15จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองฯ (ครั้งที่ 2)7 ก.ค. 65
17ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินตามขั้นตอนที่วิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล11 - 16 ก.ค. 65
18ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองฯ (ครั้งที่ 3)19 ก.ค. 65
19ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินตามขั้นตอนที่วิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล20 - 23 ก.ค. 65
20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองฯ (ครั้งที่ 4) 26 ก.ค. 65
21ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินตามขั้นตอนที่วิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เพิ่มเติม) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล27 ก.ค. - 3 ส.ค. 65
22ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  โทร. 044-223507 หรือ 044-223519

 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223014 หรือ 044-223015 หรือ 044-223025 หรือ 044-223026
  โทรสาร 044-223010