ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2565

หากสิ้นสุดเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์

หรือนักศึกษายังไม่ Upload file ใบแสดงผลการเรียน/Transcript ที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา จะถือว่าการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมตาง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์กำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ Upload file เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
  ด้วยรหัสนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 20 พ.ย. 65 (โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในแถบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online)
 3. ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ปฏิทินการศึกษา (เลือกชุดปฏิทินเพื่อดูข้อมูล) และลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2565

(ระหว่างวันที่ 17 – 20 พ.ย. 65)

โปรดทำตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

1. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล

ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th

ดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online

(ระหว่างวันที่ 17 – 20 พ.ย. 65)

ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่]

3. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

เลือกเมนู [บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่]

โปรดกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และกดยืนยันข้อมูล

4. จัดเตรียม File เอกสารรายงานตัว

(ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB)

เอกสารรายงานตัว ประกอบด้วย

1) ใบแสดงผลการเรียน/Transcript ฉบับจริง ที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา (ต้องมีตราประทับของสถาบันเป็นสำคัญ) ทั้งนี้วันอนุมัติสำเร็จการศึกษาในเอกสารดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
2) หนังสือขอลาเรียนจากหน่วยงาน (กรณีผู้ที่ลาศึกษาต่อต้องมีหลักฐานการอนุญาติให้ลาศึกษาจากหน่วยงานที่สังกัด)
3) สำเนาหนังสือเดินทาง / Passport (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
4) กรณีที่ใบแสดงผลการเรียน/Transcript ยังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่น [คำร้องขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่ล่าช้า] เข้าสู่ระบบแทน

***ทั้งนี้จะต้อง Upload file ให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา สำหรับ นศ. ที่ไม้ได้รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่ออนไลน์ ตามวันเวลาและขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อฝ่ายรับ นศ. ศูนย์บริการการศึกษา โทร 044-223026, 044-223014 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าการรายงานตัวเป็น นศ. ใหม่ไม่สมบูรณ์***

5. Upload File เอกสารรายงานตัวเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร

– คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
(หากยังไม่ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ตามข้อ 3. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้)

6. เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

7. Upload ไฟล์ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่

(ระหว่างวันที่ 17 – 30 พ.ย. 65)

เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ

– ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
– ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
– เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook)
– ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดการทำบัตร นศ. ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 ส.ค. - 28 ต.ค. 65
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขยายเวลา - 4 พ.ย. 65
- สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลา - 9 พ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร25 ส.ค. - 28 ต.ค. 65
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลา - 31 ต.ค. 65
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขยายเวลา - 4 พ.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 3 พ.ย. 65
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือก7 - 8 พ.ย. 65
5- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 2)
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ครั้งที่ 3)
15 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65
8 ธ.ค. 65
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์17 - 20 พ.ย. 65
29 - 30 พ.ย. 65 (ครั้งที่ 2)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020