ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

โปรดดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด