การดาวน์โหลดหนังสือรับรอง และพิมพ์เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน

               เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้

เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
 1. หนังสือรับรองฉบับใหม่ (Update 30 ก.ย. 64)
  – หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
  – ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
 2. ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
 3. ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 – 2557)
 4. ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
  – ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
  – ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
 5. ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
 6. ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 7. ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
 8. ประกาศ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี
  โทร. 044-224103 หรือ โทร. 044-224910 ถึง 2