การใช้บัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital ID Card

               นักศึกษาสามารถใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital ID Card ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถเรียกใช้งานบัตร Digital ID Card ได้ผ่านทาง SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล บนอุปกรณ์ของนักศึกษา เช่น Smart Phone หรือ Tablet เพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ได้ทุกเคาน์เตอร์

โดยนักศึกษาสามารถเริ่มใช้บัตรนักศึกษา
ในรูปแบบ Digital ID Card
ได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา เป็นแห่งแรก

(และอยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา
เพื่อพิจารณาขยายพื้นที่การใช้บริการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป)
  1. Login เข้าสู่ระบบ SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล

    Login = รหัสนักศึกษา
    Password = รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษาฯ (reg.sut.ac.th)


  2. เลือกเมนู [บัตรนักศึกษา]
เลือกเมนู [บัตรนักศึกษา]
ตัวอย่างบัตร Digital ID Card

คำแนะนำในงานใช้งาน

1. โปรดแสดงบัตรนักศึกษา Digital ID Card ผ่านทาง SUT Mobile Application เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรที่ทำการบันทึกหน้าจอไว้
2. บัตรนักศึกษา Digital ID Card ยังไม่สามารถใช้ในการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบได้ (เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา เพื่อปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการสอบ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป)

  • ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223020 หรือ 044-223018