แผนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (B66XXXXX) ภาค 3/2566

How to use the translation plugin.

Translate this website.

Click on the globe symbol in the menu bar on the top right corner of the website and choose language.


1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
Search ชุดวิชาลงทะเบียน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปกติ)

แนวทางในการลงทะเบียนเรียน (ขอให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มเรียนให้ตรงตามชุดวิชาที่เลือกลงทะเบียนเท่านั้น มิให้เลือกกลุ่มเรียนข้ามชุดวิชา และโปรดเลือกกลุ่มเรียนตามลำดับ มิฉะนั้นจะพบปัญหาเวลาเรียนซ้ำซ้อน และกระทบกับแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา)
7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8. สำนักวิชาพยาบาศาสตร์
9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
10. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
11. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

Video Clip แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ความยาว : 4 นาที)
Looking for a caption in the English language:
Play Video; click the gear icon to turn on [subtitles/CC] and choose a language.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกชุดวิชา และกลุ่มลงทะเบียน
    ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 หรือ 044-223023
  • ปัญหาการลงทะเบียนเรียน
    ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 หรือ 044-223017 หรือ 044-223094