ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 2/2563

โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เคมี
2 ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
3 ฟิสิกส์
4 ฟิสิกส์ประยุกต์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 สหกิจศึกษา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมการผลิต
2 วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
3 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
– วิศวกรรมขนส่ง
4 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมโทรคมนาคม
6 วิศวกรรมวัสดุ
– วิศวกรรมเซรามิก
– วิศวกรรมพอลิเมอร์
7 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
8 วิศวกรรมระบบ (สาขาวิชาขยายเวลารับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-224264)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010