หลักสูตรวิศวกรรมระบบ

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล

ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลา บัดนี้ – 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัครขยายเวลา บัดนี้ – 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 64
13 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 – 16 ก.ค. 64
18 ก.ค. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 ก.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 – 10 ส.ค. 64
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
ขยายเวลาถึง 14 ก.พ. 64
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 ม.ค. 64 16 ก.พ. 64
15 ธ.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
ขยายเวลาถึง 14 ก.พ. 64
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 9 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 – 16 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 มี.ค. 64
6ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน11 มี.ค. 64
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลา – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 พ.ย. 63
ขยายเวลา – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก30 ต.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา8 พ.ย. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลารับสมัคร
บัดนี้ – 10 ก.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 12 ก.ค. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
บัดนี้ – 10 ก.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
(รอบขยายเวลารับสมัคร)
15 ก.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา19 ก.ค. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 ก.ค. 63
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่บัดนี้ – 31 ก.ค. 63
7กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 30 ก.ค. 63