รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติตามที่สำนักวิชากำหนด

จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง