ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน พสวท.
เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2563
[=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ=]

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ  1 : Portfolio
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์
  หากไม่สามารถ Download แบบบันทึกการสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 3. ประกาศรายละเอียด และกำหนดการสอบสัมภาษณ์แต่ละประเภท
  (เดิมสอบสัมภาษณ์ 12 – 13 ธ.ค. 63 แก้ไขเป็นวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 63)
  – ทุกสำนักวิชา (รวมโครงการพิเศษ)
  – โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
  – โครงการผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
 4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามวัน – เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศแต่ละประเภท และปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ และผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร

แผนที่การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

(อาคารสุรเริงชัย, ส่วนกิจการนักศึกษา, อาคารเรียนรวม 1 และ อาคารเรียนรวม 2)

แผนที่การเดินทางไปยัง
อาคารเกษตรภิวัฒน์

แผนที่การเดินทางไปยัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010