แจ้งปิดระบบ

เนื่องด้วย ส่วนอาคารสถานที่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)
ประจำห้องเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งผลกระทบให้ระบบทะเบียนและประเมินผล reg.sut.ac.th และ
ระบบรับสมัคร ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบเป็นการชั่วคราว
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้