รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ (ผ่าน ทปอ.)

ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ สำนักวิชา
1สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
6สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปลี่ยนแปลงวันตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต เป็นวันที่ 13 พ.ค. 62
และวันสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 14 พ.ค. 62
7สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]
กำหนดการ รับสมัคร/ประกาศผล
ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.17 - 29 เม.ย. 62
2ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์9 พ.ค. 62
3กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
» หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (13, 14 พ.ค. 62)
» หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (14 พ.ค. 62)
» หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (14 พ.ค. 62)
11 พ.ค. 62
4ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา17 พ.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มทส. ศักยบัณฑิตฯ ตามระบบ TCAS รอบที่ 310 ก.ค. 62
6กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โปรดตรวจสอบกำหนดการรายงานตัว
ของแต่ละสาขาวิชา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010