เลื่อนการสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขยายตัวในวงกว้าง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จึงเลื่อนการสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ออกไปก่อน
“เมื่อมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010