ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 3/2563

โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
– Download หนังสือแสดงความสนใจเข้าศึกษาฯ (ระดับปริญญาโท)
– Download หนังสือแสดงความสนใจเข้าศึกษาฯ (ระดับปริญญาเอก)
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีอาหาร
2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 เคมี
3 จุลชีววิทยา
4 ฟิสิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
– วิศวกรรมเครื่องกล
2 วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมโทรคมนาคม
3 วิศวกรรมวัสดุ
– วิศวกรรมพอลิเมอร์
– วิศวกรรมโลหการ
4 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010