การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ : Portfolio

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบ : Portfolio แล้วเท่านั้น

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online
(ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564)

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
คลิก -> ตรวจสอบรหัสนักศึกษา (ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
1เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล ที่ http://www.reg.sut.ac.th
1.1)
– รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
– รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
เข้าสู่ระบบ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
(ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
– กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
1.2) บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ และยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
(โปรดกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน)
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
1.3) Upload file เอกสารรายงานตัวฯ
(ต้องบันทึกระเบียนประวัติในข้อ 1.2 ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้)
2เอกสารรายงานตัวฯ ประกอบด้วย
2.1) ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ฉบับจริง ที่มีวันสำเร็จการศึกษา และมีตราประทับของสถาบัน/โรงเรียน
2.2) กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 2.1 ให้ส่ง [คำร้องขอส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ล่าช้า] แทน
(กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
2.3) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เท่านั้น
2.4) สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
3การ Upload file เอกสารรายงานตัวฯ

– คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร
3.1) สแกนไฟล์เอกสารตามข้อ 2 จากฉบับจริง รวมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB
3.2) นักศึกษาใหม่ที่ส่งเอกสารตามข้อ 2.2 จะต้องดำเนินการ Upload file เอกสารที่มีวันสำเร็จการศึกษา ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4ให้นักศึกษาใหม่เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
55.1 จองหอพักนักศึกษา Online
TCAS รอบ : Portfolio ระหว่างวันที่ 1 – 15 เม.ย. 64
(เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย)
– คำแนะนำการจองหอพัก Online
– รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก และตรวจสอบผลการจัดห้องพักนักศึกษาใหม่
– เพจหอพักนักศึกษา มทส.
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
จองหอพักนักศึกษา
5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
TCAS รอบ : Portfolio ระหว่างวันที่ 1 – 16 เม.ย. 64

นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application
ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และ Application ของธนาคารกสิกรไทย (K Plus) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

– คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (เลือกพิมพ์ที่ ปีการศึกษา 2564/1)
(สอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน
5.3 ตรวจสอบผลการจองหอพัก (สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น) ในวันที่ 23 เม.ย. 64
[ตรวจสอบผลการจองหอพัก ที่เว็บไซต์ https://dorm.sut.ac.th]
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
5.4 นักศึกษาที่จองหอพักแล้วสามารถเลือกห้องพักได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 – 30 เม.ย. 64
[เลือกห้องพักด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ https://dorm.sut.ac.th]
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
6Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ในวันที่ 1 – 15 เม.ย. 64)
– ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
– ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
– เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook>
– ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
(สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เข็มขัด กระดุม เครื่องหมาย เนคไท มทส. โทร. 044-224137)
เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ
7ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Online ก่อนเปิดภาคการศึกษา (ตามความสมัครใจของนักศึกษา)
(ทำการลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 64)
– ขั้นตอน และรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2564
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-220316 ถึง 7 หรือ 044-223094)
โปรดคลิกที่รูปเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา Online ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาควรทราบ
ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา ค่าไฟฟ้าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ส่วนการเงินและบัญชี โทร.044-224103
การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)
งานทุนการศึกษา โทร.044-223114ถึง5
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
รพ. มทส. โทร.044-376555
การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.044-223038
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020
SUT Mobile Application (สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง)

ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application

 • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
 • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
 • ตารางเรียน/ห้องเรียน
 • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
 • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
 • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
  เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ

วิธีการ Download

 • ไปที่ App store หรือ Google Play store
 • ค้นหา sut reg
 • Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา