กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ครั้งที่ 3

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.
ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
ลำดับที่
รายละเอียด
ชื่อเมนู
คลิก -> ตรวจสอบรหัสนักศึกษา (ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
1เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล ที่ http://www.reg.sut.ac.th
1.1)
- รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา
- รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
เข้าสู่ระบบ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
(ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
- กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนนักศึกษาใหม่
1.2) บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ และยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
(โปรดกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน)
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
1.3) Upload file เอกสารรายงานตัวฯ
2เอกสารรายงานตัวฯ ประกอบด้วย
2.1) ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ฉบับจริง ที่มีวันสำเร็จการศึกษา และมีตราประทับของสถาบัน/โรงเรียน
2.2) กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 2.1 ให้ส่ง [คำร้องขอส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ล่าช้า] แทน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
2.3) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เท่านั้น
2.4) สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
3การ Upload file เอกสารรายงานตัวฯ

- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
เข้าระบบทำการ Upload File เอกสาร
3.1) สแกนไฟล์เอกสารตามข้อ 2 จากฉบับจริง รวมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2.50 MB
3.2) นักศึกษาใหม่ที่ส่งเอกสารตามข้อ 2.2 จะต้องดำเนินการ Upload file เอกสารที่มีวันสำเร็จการศึกษา ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4ให้นักศึกษาใหม่เข้ามาตรวจสอบสถานะการ Upload file หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
5Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่
(ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มี.ค. 64)
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ศึกษาการใช้เครื่องมือ Crop ภาพและ Upload ภาพเข้าระบบ เพื่อทําบัตรนักศึกษา
- เครื่องมือเพื่อช่วยในการ Crop ภาพถ่าย Online (รองรับเฉพาะใน PC/Notebook>
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223094)
เข้าระบบทำการ Corp/Upload ภาพ
6การเปิดบัญชีธนาคาร
- ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
7การตรวจสอบ E-mail นักศึกษาใหม่
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 044-223038)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020