รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2564

สำนักวิชาที่เปิดรับ
 1. วิทยาศาสตร์
  – วิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. เทคโนโลยีสังคม
  – หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. เทคโนโลยีการเกษตร
 4. วิศวกรรมศาสตร์  (รอสำนักวิชาแจ้งสาขาวิชาที่จะเปิดรับ)
 5. พยาบาลศาสตร์
 6. สาธารณสุขศาสตร์

 

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. โปรดศึกษาคู่มือการสมัคร
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการสมัคร
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 17 กรกฏาคม 2564)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2564)
กำหนดการรับสมคร Re-entry ภาค 1/2564
 • รับสมัคร Online
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 17 กรกฏาคม 2564)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกรฎาคม 2564)
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
  – สำนักวิชาอื่น ๆ (วันที่ 2 สิงหาคม 2564)
  – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
 • ส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2564
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-015
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020