การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับทุน พสวท. รายใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 QUOTA

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ โทร. 044-224179 หรือ 044-224201
  • คุณชุติมา เสริมพิมาย โทร. 044-224179