ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

ช่องทางการรับชม

เวลา
รายการ
08.45 - 09.00 น.เริ่มการ Live
09.00 - 09.10 น.Clip : กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
09.10 - 09.30 น.LIVE : กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ แนะนำมหาวิทยาลัยฯ
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
         (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
และ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์)
09.30 - 10.00 น.Clip/ไฟล์ : แนะนำข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบ
10.00 น. เป็นต้นไปLIVE : ศูนย์บริการการศึกษา
 • หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
  (นายพิรุณ กล้าหาญ)
 • หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
  (นางจรัญญา สมอุดร)
 • หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  (นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์)
 • หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
  (นางบุษบา ชัยมงคล)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010