ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบ Portfolio

ขอให้ผู้มีรายชื่อแต่ละกลุ่มตามประกาศ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม