ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2564

ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 64 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามวัน – เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศแต่ละประเภท และปฏิบัติตามกำหนดการในประกาศประเภทของตนเองอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม