รายละเอียด และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

อ่านเพิ่มเติม