เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติ ในประเภทที่ต้องการสมัคร ก่อนทำการสมัคร Online
กลุ่มสำนักวิชาโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรนอกเวลา

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครของแต่ละกลุ่มสำนักวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  – เทคโนโลยีอาหาร
 4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ได้แก่

 1. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ปริญญาตรี) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

“ผู้สมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องไปลงทะเบียนและ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2

ทุกกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรนอกเวลา ปวส.-ป.ตรี
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 12 ม.ค. 65)
1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา1 ก.พ. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 11 ก.พ. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 12 ม.ค. 65)
1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 1 ก.พ. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด1 - 10 ก.พ. 65
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 15 ก.พ. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
7จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965