เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติ ในประเภทที่ต้องการสมัคร ก่อนทำการสมัคร Online
กลุ่มสำนักวิชาโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรนอกเวลา

 

ประกาศรับสมัครของแต่ละกลุ่มสำนักวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  – เทคโนโลยีอาหาร
 4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ปริญญาตรี) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

“ผู้สมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องไปลงทะเบียนและ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965