ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ Online
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net (ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 65)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 11 ก.พ. 65 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
  4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ทุกคน จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 11 – 16 ก.พ. 65 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 12 ม.ค. 65)
1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา1 ก.พ. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 11 ก.พ. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาในวันอังคารที่ 15 มี.ค. 65 ได้

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาในวันอังคารที่ 15 มี.ค. 65 ได้ และต้องการนัดหมายทำสัญญาล่วงหน้าก่อนวันอังคารที่ 15 มี.ค. 65 กรุณาติดต่อ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์  โทร. 044-223-716
– นางชุติมา เสริมพิมาย  โทร. 044-224-179 (081-2650591)

แผนที่การเดินทางมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เพื่อดำเนินการรายงานตัว และทำสัญญารับทุน พสวท. พร้อมด้วยผู้ค้ำประกัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223010