โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติจากประกาศรับสมัคร
ก่อนทำการสมัคร Online

รับสมัคร ONLINE ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 66
อ่านประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ***สิ้นสุดการรับสมัคร (15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 66)

ประกาศรับสมัครของแต่ละสำนักวิชา ได้แก่

ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ได้แก่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา

วิธีการสมัครเข้าศึกษา (กรอกข้อมูล, Upload เอกสาร, พิมพ์ใบชำระเงิน, ตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ)

การกรอกข้อมูลการสมัคร

*********************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789