โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติจากประกาศรับสมัคร

รับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 7 มิ.ย 65

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสมัครในระบบ ทปอ. รอบ 1-3 แล้ว
ไม่สามารถสมัครในรอบ 4 Direct Admission ได้

อ่านประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

วิธีการสม้ครเข้าศึกษา

การกรอกข้อมูลการสมัคร

*****************************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ตารางกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65)
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา9 มิ.ย. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com18 - 19 มิ.ย. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 21 มิ.ย. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด21 - 26 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 4 : Direct Admission

ทุกกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ป.ตรี)พยาบาลศาสตร์
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65)
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา9 มิ.ย. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com18 - 19 มิ.ย. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 21 มิ.ย. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด21 - 26 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65)
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 14 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด14 - 20 มิ.ย. 65
10 - 20 มิ.ย. 65
5ประกาศรายชื่อผํู้ผ่านการคัดเลือกที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 22 มิ.ย. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์22 - 30 มิ.ย. 65
7จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 25 – 29 พ.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 พ.ค. 65)
25 – 29 พ.ค. 65
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร25 – 29 พ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 มิ.ย. 65
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์6 มิ.ย. 65
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 8 มิ.ย. 65
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล8 - 12 มิ.ย. 65
8สำนักวิชาฯ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองตามลำดับให้ครบตามจำนวนที่กำหนด และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล 13 - 15 มิ.ย. 65
9ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com18 - 19 มิ.ย. 65
10มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 21 มิ.ย. 65
11ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด21 - 26 มิ.ย. 65
12กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
13จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
14ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 04422-4179
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965