ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 : Direct Admission

อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจะไม่ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อ PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://mytcas.com (ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิ.ย. 65)
  3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ในวันที่ 21 มิ.ย. 65 ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th
  4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ทุกคน จะต้องดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 21 – 26 มิ.ย. 65 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65)
25 พ.ค. - 7 มิ.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา9 มิ.ย. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com18 - 19 มิ.ย. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 21 มิ.ย. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด21 - 26 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010